«Jau hai grond tschaffen dad esser mamma»

Il model tradiziunal da famiglia – mamma educatura, bab nutrider – vegn pli e pli fitg sut squitsch. A chaschun dal di da las mammas dumonda Vita e Cretta: Tge vul quai dir, esser mamma – ozendi, cun tants models da convivenza en in mund pluralistic?

Er en il Grischun datti adina dapli furmas da convivenza. Sustegn professiunal porscha la KJBE, il post da cussegliaziun da famiglias a Cuira. L'uniun gida a geniturs ed uffants en l'entir Grischun, uschia per exempel cun intermediar uschenumnadas «mammas dal di».

Vita e Cretta ha discurrì cun la manadra da la KJBE e visità ina mamma dal di.

Contribuziuns

  • Pled sin via dad Andrea Cathomas

  • Sin viseta tar ina mamma dal di

  • Il post da cussegliaziun per famiglias KJBE

Autur/a: Donat Caduff