Radar da precipitaziuns

 • 2017-10-19T18:55:00+0200
 • 2017-10-19T19:00:00+0200
 • 2017-10-19T19:05:00+0200
 • 2017-10-19T19:10:00+0200
 • 2017-10-19T19:15:00+0200
 • 2017-10-19T19:20:00+0200
 • 2017-10-19T19:25:00+0200
 • 2017-10-19T19:30:00+0200
 • 2017-10-19T19:35:00+0200
 • 2017-10-19T19:40:00+0200
 • 2017-10-19T19:45:00+0200
 • 2017-10-19T19:50:00+0200
 • 2017-10-19T19:55:00+0200
 • 2017-10-19T20:00:00+0200
 • 2017-10-19T20:05:00+0200
 • 2017-10-19T20:10:00+0200
 • 2017-10-19T20:15:00+0200
 • 2017-10-19T20:20:00+0200
 • 2017-10-19T20:25:00+0200
 • 2017-10-19T20:30:00+0200
 • 2017-10-19T20:35:00+0200
 • 2017-10-19T20:40:00+0200
 • 2017-10-19T20:45:00+0200
 • 2017-10-19T20:50:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella