Radar da precipitaziuns

 • 2018-05-25T17:05:00+0200
 • 2018-05-25T17:10:00+0200
 • 2018-05-25T17:15:00+0200
 • 2018-05-25T17:20:00+0200
 • 2018-05-25T17:25:00+0200
 • 2018-05-25T17:30:00+0200
 • 2018-05-25T17:35:00+0200
 • 2018-05-25T17:40:00+0200
 • 2018-05-25T17:45:00+0200
 • 2018-05-25T17:50:00+0200
 • 2018-05-25T17:55:00+0200
 • 2018-05-25T18:00:00+0200
 • 2018-05-25T18:05:00+0200
 • 2018-05-25T18:10:00+0200
 • 2018-05-25T18:15:00+0200
 • 2018-05-25T18:20:00+0200
 • 2018-05-25T18:25:00+0200
 • 2018-05-25T18:30:00+0200
 • 2018-05-25T18:35:00+0200
 • 2018-05-25T18:40:00+0200
 • 2018-05-25T18:45:00+0200
 • 2018-05-25T18:50:00+0200
 • 2018-05-25T18:55:00+0200
 • 2018-05-25T19:00:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella