Radar da precipitaziuns

 • 2017-11-21T00:45:00+0100
 • 2017-11-21T00:50:00+0100
 • 2017-11-21T00:55:00+0100
 • 2017-11-21T01:00:00+0100
 • 2017-11-21T01:05:00+0100
 • 2017-11-21T01:10:00+0100
 • 2017-11-21T01:15:00+0100
 • 2017-11-21T01:20:00+0100
 • 2017-11-21T01:25:00+0100
 • 2017-11-21T01:30:00+0100
 • 2017-11-21T01:35:00+0100
 • 2017-11-21T01:40:00+0100
 • 2017-11-21T01:45:00+0100
 • 2017-11-21T01:50:00+0100
 • 2017-11-21T01:55:00+0100
 • 2017-11-21T02:00:00+0100
 • 2017-11-21T02:05:00+0100
 • 2017-11-21T02:10:00+0100
 • 2017-11-21T02:15:00+0100
 • 2017-11-21T02:20:00+0100
 • 2017-11-21T02:25:00+0100
 • 2017-11-21T02:30:00+0100
 • 2017-11-21T02:35:00+0100
 • 2017-11-21T02:40:00+0100
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella