40 minutas per ir en scolina

Scolinas datti en mintga quartier a Cuira. Vulan ins dentant ir en ina scolina rumantscha, è quai pussaivel mo en las scolinas da Barblan e Giacometti ch’èn gest ina sper l’autra.

Bus da la scolina cun si reclamas stat en colona en il traffic a Cuira.

Legenda da maletgs: Il bus da la scolina bilingua: Spetgar en colona è normal. RTR, U. Lechmann

L’uniun da scolina Cuira transporta ils uffants en scolina e puspè enavos. Ils viadis per ils uffants èn differents, tgi ha mo duas minutas, tgi ha varga mes’ura per in viadi. Il factur decisiv è la ruta. Quella variescha mintga di, cunquai ch’il dumber d’uffants è mintga di in auter.

Avant ch’ils uffants arrivan da la scolina per ir cun il bus vers chasa, ha la chauffeusa Pierina Bischofberger da planisar la ruta. Cun ina buna ruta, sa lascha spargnar temp:

Laschar ir video «Pierina Bischofberger planisescha la ruta»

Pierina Bischofberger planisescha la ruta

0:16 min, dals 10.2.2016

La chauffeusa, che ha sezza dus uffants, sa nua ch’ils pitschens passagiers han da sortir dal bus. Avant da partir studegia Pierina Bischofberger nua ch'igl è il meglier dad ir atras. Ruta directa u tuttina na?

Laschar ir video «Uffants vegnan en il bus»

Uffants vegnan en il bus

0:15 min, dals 10.2.2016

Nua che las vias da Barblan e Giacometti sa cruschan, spetga il bus. Ord las duas scolinas vegnan ils uffants. Magari datti pitschnas surpraisas, ma Pierina Bischofberger na lascha betg disturbar e fa vinavant.

Laschar ir video «Uffants surda lur viadi lung»

Uffants surda lur viadi lung

0:26 min, dals 10.2.2016

Igl vala uss da far appel, mirar che tuts sajan en il bus avant da parter. Tuts ch’èn sin la glista èn en il bus, uss po quai ir liber…

«  Igl è lugurus, sch'i va adina uschè ditg »

scolarin
da la scolina rumantscha

Finalmein gentar! Ils gusts dals pitschens e las pitschnas èn magari differents, e magari spezials. Ils giuvens “gourmets” han bler fantasia:

Laschar ir video «Uffants giavischan gentar»

Uffants giavischan gentar

0:32 min, dals 10.2.2016

Els èn pulit creativs, ils menus dils uffants da la scolina.

Igl n’è dentant betg mo il gust extraordinari che surprenda, mabain era la lingua. En il bus da la scolina vegn discurrì bunamain mo tudestg.

«  Quai è normal. Els discurran in cun l’auter mo tudestg. Schizunt quels che discurran a chasa rumantsch cun omadus geniturs, discurran en il bus pli bler tudestg che rumantsch. »

Pierina Bischofberger
chauffeusa dal bus da scolina

La Lumneziana, ch’è mamma da dus uffants, na sa era betg segir daco. Forsa saja quai pervia da quai, ch’ils uffants creschan si a Cuira ed audan pli bler tudestg. Era ses uffants discurrivan adina tudestg en il bus. Engrevgiant saja era, ch’ils uffants hajan magari difficultads da chapir ils auters idioms. Pierina Bischofberger chatta quai donn, ch’i na vegn betg discurrì rumantsch en il bus.

Laschar ir video «Pierina Bischofberger sto tegnair urden»

Pierina Bischofberger sto tegnair urden

0:15 min, dals 10.2.2016

Mo uss enavos tar il viadi. Ils uffants discurran e fan bain legher durant il viadi en il bus. Dentant propi dad aut na vegni betg. Ils scolarets sa cumportan bain, era sch’inqual è varga mes’ura en il bus. Tuttina dovri tschertas reglas ed in tschert urden, per ch’i restia quiet.

Il viadi dal bus da scolina ha in urari sumegliant a quel dal bus da la citad: Mintga trais minutas vegn fatg stazziun ed in uffant po ir a gentar. Il bus è vinavant bain en l'urari. Quai, schebain ch’i ha enturn mezdi bler traffic en l’entira citad da Cuira. E magari vegn lura era anc il tren d’Arosa tras la citad e blochescha il traffic. Ni ch’igl è da charrar plaun, perquai che la via è stretga ni che autos èn parcads agl ur da la via. Ma gronds retard na dettia quai tenor la chauffeusa strusch.

Laschar ir video «Pierina Bischofberger: «Ils blers giaudan il viadi»»

Pierina Bischofberger: «Ils blers giaudan il viadi»

0:06 min, dals 10.2.2016

Normalmain cuzza il viadi da la scolina a chasa ni cuntrari maximalmain 40 minutas per viadi. Per ils uffants na para quest viadi betg ad esser in grond problem.