Digitip – Guntgir colonnas d'autos

Dis da festa sco Pasca èn era dis da colonnas d'autos - per exempel avant il tunnel dal Gottard. La redacziun online recumonda perquai duas apps da traffic.

Ina colonna d'autos avant il tunnel dal Gottard.
Legenda da maletgs: Pasca - temps da star en colonna. Keystone

Per viadis en Svizra sa cumprova l'app da SRF per infurmaziuns da traffic. Spezial vi da «SRF Verkehrsinfo» è, ch'ins po definir in traject per in tschert temp e cun il push-service pon ins retrair avis da traffic e da privels avant u durant ch'ins è sin viadi. Uschia esi anc pussaivel da midar il traject e guntgir impediments da traffic.

La segunda app sa numna «waze». Questa sa basa sin infurmaziuns da community cun utilisaders sin tut il mund. «Waze» funcziuna sco in sistem da navigaziun. Sch'auters utilisaders han gia registrà ina colonna ed inditgà questa en l'app, lura vegn – sche pussaivel – midà il traject, uschia ch'ins guntgescha l'impediment da traffic.

Las apps «waze» e «SRF Verkehrsinfo» èn gratuitas e da survegnir per iOS ed Android.

Autur/a: Onna Riedi