Pled sin via dals 25-12-2017 cun l’avat Vigeli Monn

Nadal, il pled è daventà charn, Jesus è naschì e giascha en in parsepen.

Cun daventar carstgaun mussa Jesus a nus con fitg che Dieus charezza sia stgaffiziun ed il carstgaun. L’uffant en il parsepen stenda sia bratscha encunter a nus sco per dir: Prenda mai en tia bratscha, avra tes cor per mai e lai entrar mai en quel. Il crucifitgà ha stendì ora sia bratscha vi da la crusch per dir a l’entir mund, a tut ils carstgauns. Vegni en mia bratscha cun tut voss quitads, cun voss sbagls cun voss disdir. Jau charez vus e sun misericordaivel cun vus.

RTR/td