Il sguard sin l’emna

Sur da debattas en il Cussegl grond e sur da memia blera aua a Houston e la bova da Bondo.

Il Cussegl grond discutescha sur da sia grondezza.
Legenda da maletgs: Il Cussegl grond discutescha sur da sia grondezza. Keystone

Èn 90 avunda?: Il Cussegl grond discutescha sia grondezza.
Betg avunda u da memia: en l'Italia manca l'aua, Housten ha memia blera.
È quai pussaivel ed insumma raschunaivel? L'Uniun europeica vul cunfinar il problem dals fugitivs en l'Africa dal Nord.
E la bova da Bondo. Quai intgins temas che Michel Decurtins e Gian Ramming discuteschan.

Redacziun: Michel Decurtins/Gian Ramming