Poesias rumantschas: «La dragia» da Stefan Loringett

legì da Johann Clopath.

Cudesch.
Legenda da maletgs: Poesias rumantschs accumpognan nus tras il mintgadi. Colourbox