Poesias rumantschas: «Egna pintga melodeia» da Gion Mani

legì da Johann Clopath.

Cudesch.
Legenda da maletgs: Poesias rumantschs accumpognan nus tras il mintgadi. Colourbox