Episoda 42: Il Parc Naziunal Svizzer – 1914

Igl è scumandà da cleger flurs e da bittar palpiris per terra. Ed insumma na duai la natira betg vegnir disturbada da l’uman. Quai ch’era avant bundant 100 onns anc in’idea sturna da trais amis è oz il pli normal en il territori dal Parc Naziunal Svizzer.

RTR/dh