Valitaziuns gidan da reservar l'hotel per las vacanzas

Las valitaziuns dals hotels èn in bun agid per s'infurmar avant da cudeschar las vacanzas. Avant in pèr onns eran anc bleras notas e commentaris falsifitgads. Ma la situaziun è sa meglierada.

Las valitaziuns èn impurtantas per l'hotel sco era per il giast.
Legenda da maletgs: Las valitaziuns èn impurtantas per l'hotel sco era per il giast. Keystone

Da tschertgar sin ils divers portals en la rait las valitaziuns dad auters giasts ch'èn stads en in hotel, po gidar tar la decisiun da cudeschar las vacanzas u in viadi. Bunas valitaziuns mainan normalmain era tar bleras cudeschaziuns. Perquai avevan hotels era cumenzà a falsifitgar las notas ed ils commentaris. Ma tenor l'expert da hotellaria Norbert Hörburger è la situaziun ussa bler meglra. Ils portals hajan engrondì las equipas che sa stentan da filtrar ora valitaziuns manipuladas.

Notas e commentaris èn fitg impurtantas per ils hotels

Mintga hotelier duess tenor Hörburger avair grond interess vi da las valitaziuns dals giasts. Ins na possia betg far nagut e guardar tge che capita. El cusseglia als hoteliers dad esser activs, e da motivar ils giasts da scriver commentaris e da dar notas. Era da duvrar ils portals per communitgar cun ils giasts saja d'avantatg per ils hotels.

Autur/a: Ursin Lechmann