Spargnar taglia cun emplenir ora gist la decleraziun

Igl è puspè uschè lunsch - sco mintg'onn da quest temp èsi dad emplenir or la decleraziun da taglia.

Tgi ha gia fatg, tgi è gist vidlonder e tgi spetg enfin il davos di e la lavur è pauc empernaivla: emplenir or la decleraziun da taglia. Empernaivel vidlonder è sulet tut quai ch'ins dastga trair giu.

Plirs exempels tge ch'ins po nua trair giu

  • Persunas privatas na pon betg trair giu ratas da leasing. La finala è quai sumegliant sco prender a tschains ina abitaziun ed il tschains chasa na pon ins era betg trair giu da la taglia.
  • Sch'ins lavura 50% pon ins trair giu ina cumpart dals custs da mangiar be sch'ins lavur dus entirs dis. Sch'ins lavura mintgamai mo la damaun u il suentermezdi pon ins trair giu nagut.
  • Era custs da far midada na pon ins betg trair giu da la taglia. Ils custs da bardigliar tutgan tar ils custs da viver generals e perquai na pon ins betg trair giu els.

Tge far sch'ins na sa betg sez emplenir ora la decleraziun da taglia?
Per tut quels ch'igl è memia stentus u cumplitgà da far sez datti l'um dal fatg, il fiduziari. E per tut quels che na san betg prestar in fiduziair, per quels dessi atgnamain era ina schliaziun: laschar far las vischnancas questa lavur. Be ozendi datti be paucas vischnancas che porschan anc quest servetsch.

Tenor Toni Hess, il schef da la partiziun da dretg da l'administraziun da taglia dal chantun, fiss l'intent che las vischnancas na faschessan betg ad x insatgi la decleraziun da taglia mabain be per persunas che na san betg sez emplenir ora la decleraziun, ni che n'han betg ils danes per laschar emplenir ora ina terzza persuna, pia in fiduziari.

Contribuziuns

  • Tge vischnancas fan anc la decleraziun per tscherts avdants?

Autur/a: RTR/cl