Fotografias d'uffants sin Facebook

Adina dapli geniturs vulan partir ils muments dals uffants ensemen cun lur collegas e collegas virtuals. Quai procura per discussiuns tranter geniturs. Ils ins mettan regularmain fotografias da lur uffants sin Facebook ed ils auters èn dal tuttafatg encunter.

Persuna cun in handy enta maun che smatga sin Facebook.
Legenda da maletgs: Ins sto esser precaut cun chargiar si fotografias d'uffants sin Facebook. KEYSTONE

Dals albums da palpiri en las medias socialas
Entant che l'uffant n'é anc betg abel da giuditgar per sasez é la responsabladad tar ils geniturs: Els pon decider en num da l'uffant tge fotografias che duessan ir en las medias socialas. Impurtant é dentant ch'ils geniturs ageschan en l'interess dal uffant.

«Mintgin ha il dretg sin l'atgna fotografia – era ils uffants». Thomas Casanova, advocat ed incumbensà per la protecziun da datas dal chantun Grischun.

Fotografias pon vegnir malduvradas
Ins duess patratgar bain tge fotografias dals uffants ch'ins vul metter sin Facebook. Per exempel fotografias d'uffants cun las chautschas da bogn pudessan vegnir malduvradas da persunas pedofilas. Las fotografias pon vegnir copiadas e vegnir messas lasuenter sin paginas dubiusas.

L'internet n'emblida betg
I vala la devisa quai ch'é ina giada arrivà en l'internet resta en l'internet. Vul dir, era sch'ins stizza la fotografia da Facebook ni autras medias socialas na pon ins betg ir ora da quai che la fotografia é era davent per adina.

Esser conscient da las consequenzas
Sco genitur han ins la responsabladad da proteger la persunalitad dals uffants. Sch'in uffant ha il sentiment che quai n'è betg il cas, sche pudess el teoretic perfin accusar ils geniturs. Però en il chantun Grischun n'è quai anc mai stà il cas.

Resumà pon ins dir che tar fotografas d'uffants en las medias socialas vala:

  • decider cun «sauna raschun»
  • esser conscient da las consequenzas
  • ed oravant tut d'agir en l'interess da l'uffant.

Autur/a: RTR/cl