Co vegnir bain cun igl e-bike tras l'enviern

In e-bike vid la staziun da chargiar.
Legenda da maletgs: Cun chargiar laccu endadens pon ins prolungar sia prestaziun. DREAMSTIME

Cur che las temperaturas èn bassas, pateschan las battarias en general. Uschia era igl accu dal e-bike - quai enfin 40%. Cun in pèr tips pon ins sminuir in pau quella problematica. Il pli impurtant è, da prender endadens igl accu cura ch'ins vegn a chasa cun igl e-bike. Durant ch'ins dovra igl e-bike, èsi bun da pachetar igl accu en in etui, ch'ins po cumprar en stizuns da velo. Chargiar igl accu duessan ins tar ina temperatura da tranter 5 e 20 grads.

Era impurtant èsi da schubregiar regularmain il velo, per via dal sal. Betg bun èsi da parcar il velo sper via. Pertge il sal n'è betg mo sin la via, mabain era en l'aria datiers da la via.

Autur/a: RTR/cl