Co evitar problems cun onlineshops?

Millis shops caramalan en l'internet cun products fantastics e pretschs bass. Saja quai il canpé da marca per 800 enstagl da 1800 francs ubain la televisiun per 300 enstagl da 1500. Tup è be sch'il canapé ch'ins ha empustà na vegn mai.

Far cumpras davent da chasa vala attenziun a riscs.
Legenda da maletgs: Far cumpras davent da chasa vala attenziun a riscs. SRF/Colourbox

Qua intgins tips per evitar da quels problems:

  • Blers sbagls da scriver e links che na funcziunan betg sco er in'impressiun generala plitost da 'zambregià sez' èn indizis che la pagina n'è eventualmain betg seriusa.
  • Tar pretschs fitg bass per producs da marca èn in segn da far attenziun.
  • Guardar sch'ins chatta zauna datas da contact cumplettas (adressa postala, numers da telefon ed adressas d'e-mail). Er in organigram cun indicaziuns tgi ch'è responsabels per tge è in segn da seriusadad.
  • In nummer da telefon che custa n'è betg in bun segn.
  • Contactar la fatschenta e dumandar p. ex. sch'igl è pussaivel da pajar cun quint ubain sch'i dat in rabatt sch'ins vegn per la rauba. Quai per guardar sch'i ha ina structura da fatschenta che funcziunescha.
  • Guardar en il register da commerzi en l'internet sut www.zefix.ch per informaziuns uffizialas davart la fatschenta (sco p. ex. tgi è mainafatschenta ubain con ditg exista quella gia?).
  • Tschertgar en l'internet experientschas d'autra glieud cun la fatschenta.
  • Leger exactamain las cundiziuns generalas da fatschenta (AGB).
  • Far ina foto, in printscreen da l'empustaziun.

Autur/a: RTR/ggf