Tgenin è l'emoji dal 2015?

Emojisemojisemojis.

En Engalterra è gia vegnì tschernì in emoji sco “pled” dal onn 2015. Nus vulain savair da vus tgenin emoji che vus elegessas.

Sche nus scrivain in cun l’auter lura segir bunamain adina cun emojis. Ma pertge insumma? Nus avain dumandà la giuventetgna rumantscha pertge ch’els dovran insumma emojis e tgenin ch’è il preferì.