Siglir tar il cuntegn

Archivar recumonda Emissiuns da cuschinar n'èn betg ina nov'invenziun

Sch'ins zappa en ils emetturs da televisiun, chatt'ins praticamain dapertut emissiuns da cuschinar: Cuschinieras e cuschiniers preschentan recepts u dattan tips e trics per collegas ch’han l’aua fin al culiez. Emissiuns da recepts enconuscha Radiotelesiviun Svizra Rumantscha dentant gia daditg.

Recepts a la Televisiun Rumantscha

Capuns èn ina tratga bain enconuschenta ed ins di che sulet quels da la mamma sajan ils vairs – perquai ha il Balcun tort mussà curaschi il 1977 cun preschentar in sulet recept da Capuns – Main curaschi hai duvrà da preschentar il recept da Tuortun da Ser Tumasch – in recept che para pac enconuschents – almain en Surselva.

Legende: Video Capuns e Tuortun da ser Tumasch abspielen. Laufzeit 12:14 Minuten.
Or da L'archivar recumonda dals 16.10.1977.

Gnirunchels n'èn betg la spaisa preferida da mintgin - forsa che quai sa mida per quels che guardan co Mario Decurtins ha preschentar quels en la Svizra Rumantscha dals 30-01-1983

Legende: Video Gnirunchels cun Mario Decurtins abspielen. Laufzeit 11:07 Minuten.
Or da L'archivar recumonda dals 30.01.1983.

Plain in pigna - la tratga cun tartuffels e charn è stà tema da l'emissiun Recepts Grischuns en la Svizra Rumantscha dals 14-07-1985

Legende: Video Plain in pigna abspielen. Laufzeit 07:36 Minuten.
Or da L'archivar recumonda dals 14.07.1985.

Recepts al Radio Rumantsch

Recepts n'hai betg dà sulettamain per aspectaturas ed aspectaturs da la televisiun Rumantscha - era per ils auditurs e las audituras dal Radio rumantsch hai adina puspè dà in u l'auter tip per la cuschina. Qua quatter musters da 1984 fin 1986.

Tgi sa tge che quai è?

Legende: Video Tge recept è quai? abspielen. Laufzeit 00:46 Minuten.
Or da RTR dals 07.04.2016.

Qua ha l'archivar disditg - i na dat naginas notizias tge che la dunna en il video qua a la sanestra cuschina e quai ch'ella declera n'è era betg registrà. Tgi po inditgar tge che vegn cuschinà qua? Engraziel per Voss commentari sin il formular qua sut.

2 Commentaris

Navigation aufklappen Navigation zuklappen

Vus essas annunzià sco Who ? (whoareyou) (Sortir)

Nus avain survegnì voss commentari e mattin el online suenter ina controlla

Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Tschiffar in commentari

Per plaschair guardaì Netiquette 500 segns èn anc disponibels

I è capità in errur. Per plaschair anc ina giada empruvar.