Ina giada aveva perfin in Cusseglier federal annunzià da vegnir si Duin. Però a la fin n'era el betg vegnì ...

Visitas prominentas

  • Minisguard 24-08-2013: Ina stanza - in scolast

  • Svizra Rumantscha 27-11-2011: Scola en il spazi alpin - vias e...

  • SRF bi da Lüt 10-06-2011: Nik Hartmann visita da la scola da Duin

  • Schweiz Aktuell 19-08-2009: Emprim di da scola a Duin

  • Telesguard 30-09-1998: El vegn! Visita dal Cusseglier federal

  • Telesguard 27-09-1995: Premi per la scola da Duin