Radar da precipitaziuns

 • 2017-03-29T04:10:00+0200
 • 2017-03-29T04:15:00+0200
 • 2017-03-29T04:20:00+0200
 • 2017-03-29T04:25:00+0200
 • 2017-03-29T04:30:00+0200
 • 2017-03-29T04:35:00+0200
 • 2017-03-29T04:40:00+0200
 • 2017-03-29T04:45:00+0200
 • 2017-03-29T04:50:00+0200
 • 2017-03-29T04:55:00+0200
 • 2017-03-29T05:00:00+0200
 • 2017-03-29T05:05:00+0200
 • 2017-03-29T05:10:00+0200
 • 2017-03-29T05:15:00+0200
 • 2017-03-29T05:20:00+0200
 • 2017-03-29T05:25:00+0200
 • 2017-03-29T05:30:00+0200
 • 2017-03-29T05:35:00+0200
 • 2017-03-29T05:40:00+0200
 • 2017-03-29T05:45:00+0200
 • 2017-03-29T05:50:00+0200
 • 2017-03-29T05:55:00+0200
 • 2017-03-29T06:00:00+0200
 • 2017-03-29T06:05:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella