Radar da precipitaziuns

 • 2017-02-19T20:55:00+0100
 • 2017-02-19T21:00:00+0100
 • 2017-02-19T21:05:00+0100
 • 2017-02-19T21:10:00+0100
 • 2017-02-19T21:15:00+0100
 • 2017-02-19T21:20:00+0100
 • 2017-02-19T21:25:00+0100
 • 2017-02-19T21:30:00+0100
 • 2017-02-19T21:35:00+0100
 • 2017-02-19T21:40:00+0100
 • 2017-02-19T21:45:00+0100
 • 2017-02-19T21:50:00+0100
 • 2017-02-19T21:55:00+0100
 • 2017-02-19T22:00:00+0100
 • 2017-02-19T22:05:00+0100
 • 2017-02-19T22:10:00+0100
 • 2017-02-19T22:15:00+0100
 • 2017-02-19T22:20:00+0100
 • 2017-02-19T22:25:00+0100
 • 2017-02-19T22:30:00+0100
 • 2017-02-19T22:35:00+0100
 • 2017-02-19T22:40:00+0100
 • 2017-02-19T22:45:00+0100
 • 2017-02-19T22:50:00+0100
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella