Radar da precipitaziuns

 • 2017-07-21T19:45:00+0200
 • 2017-07-21T19:50:00+0200
 • 2017-07-21T19:55:00+0200
 • 2017-07-21T20:00:00+0200
 • 2017-07-21T20:05:00+0200
 • 2017-07-21T20:10:00+0200
 • 2017-07-21T20:15:00+0200
 • 2017-07-21T20:20:00+0200
 • 2017-07-21T20:25:00+0200
 • 2017-07-21T20:30:00+0200
 • 2017-07-21T20:35:00+0200
 • 2017-07-21T20:40:00+0200
 • 2017-07-21T20:45:00+0200
 • 2017-07-21T20:50:00+0200
 • 2017-07-21T20:55:00+0200
 • 2017-07-21T21:00:00+0200
 • 2017-07-21T21:05:00+0200
 • 2017-07-21T21:10:00+0200
 • 2017-07-21T21:15:00+0200
 • 2017-07-21T21:20:00+0200
 • 2017-07-21T21:25:00+0200
 • 2017-07-21T21:30:00+0200
 • 2017-07-21T21:35:00+0200
 • 2017-07-21T21:40:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella