Radar da precipitaziuns

 • 2017-09-21T22:20:00+0200
 • 2017-09-21T22:25:00+0200
 • 2017-09-21T22:30:00+0200
 • 2017-09-21T22:35:00+0200
 • 2017-09-21T22:40:00+0200
 • 2017-09-21T22:45:00+0200
 • 2017-09-21T22:50:00+0200
 • 2017-09-21T22:55:00+0200
 • 2017-09-21T23:00:00+0200
 • 2017-09-21T23:05:00+0200
 • 2017-09-21T23:10:00+0200
 • 2017-09-21T23:15:00+0200
 • 2017-09-21T23:20:00+0200
 • 2017-09-21T23:25:00+0200
 • 2017-09-21T23:30:00+0200
 • 2017-09-21T23:35:00+0200
 • 2017-09-21T23:40:00+0200
 • 2017-09-21T23:45:00+0200
 • 2017-09-21T23:50:00+0200
 • 2017-09-21T23:55:00+0200
 • 2017-09-22T00:00:00+0200
 • 2017-09-22T00:05:00+0200
 • 2017-09-22T00:10:00+0200
 • 2017-09-22T00:15:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella