Radar da precipitaziuns

 • 2017-05-30T12:15:00+0200
 • 2017-05-30T12:20:00+0200
 • 2017-05-30T12:25:00+0200
 • 2017-05-30T12:30:00+0200
 • 2017-05-30T12:35:00+0200
 • 2017-05-30T12:40:00+0200
 • 2017-05-30T12:45:00+0200
 • 2017-05-30T12:50:00+0200
 • 2017-05-30T12:55:00+0200
 • 2017-05-30T13:00:00+0200
 • 2017-05-30T13:05:00+0200
 • 2017-05-30T13:10:00+0200
 • 2017-05-30T13:15:00+0200
 • 2017-05-30T13:20:00+0200
 • 2017-05-30T13:25:00+0200
 • 2017-05-30T13:30:00+0200
 • 2017-05-30T13:35:00+0200
 • 2017-05-30T13:40:00+0200
 • 2017-05-30T13:45:00+0200
 • 2017-05-30T13:50:00+0200
 • 2017-05-30T13:55:00+0200
 • 2017-05-30T14:00:00+0200
 • 2017-05-30T14:05:00+0200
 • 2017-05-30T14:10:00+0200
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella